Homepage De vereniging Agenda Vissen Onze viswateren Contact

Hengel Sport Vereniging

‘s-Hertogenbosch

Huishoudelijke reglement

H.S.V. `s Hertogenbosch David Terniersstraat 5 5213 BC `s Hertogenbosch Postbank rek. 1121922 KvK: 40215616  www.hsvdenbosch.nl  secretaris@hsvdenbosch.nl  

 Huishoudelijk reglement Lidmaatschap Art. 1. De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren, waarop naam, voornamen, geboortedatum en adres volledig moeten worden vermeld, onder toevoeging van een pasfoto van recente datum. Art. 2. Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij, die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor het lopende jaar bij vooruitbetaling verschuldigd, benevens een entreegeld zoals vastgesteld op de jaarvergadering. Art. 3. Bij toetreding ontvangt het lid nadat de contributie is voldaan, het bewijs van lidmaatschap en de vergunning als bedoeld in art. 12 1e lid van de Visserij wet, Staatsblad 1931 no 410. Tevens wordt hem een exemplaar der Statuten en Huishoudelijk Reglement verstrekt. Art. 3A. Bij her-aanmelding voor het lidmaatschap na beëindiging van het vorige is het dubbele entreegeld verschuldigd. Zij die meer dan een maal voor het lidmaatschap hebben bedankt kunnen geen lid van de vereniging meer worden. Art. 4. Leden die volgens artikel 11 van de Statuten hun lidmaatschap hebben opgezegd ontvangen een door de secretaris getekend schrijven dat van hun opzegging kennis is genomen. Art. 5. Leden van 8 tot en met 14 jaar zijn jeugd leden. Art. 6. Het royement volgens artikel 11, c 1e van de statuten wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de leden in een Algemene Vergadering of op enige andere wijze. Bij her-aansluiting van een geroyeerde volgens artikel 11, c, 1e bij de vereniging, moet de achterstallige contributie eerst worden voldaan en worden behandeld als nieuw aangemelde leden. Art. 7. Het royement volgens artikel 11, 2e van de statuten wordt, op voorstel van het bestuur of --- leden, die hun voorstel bij het bestuur moeten indienen, door de algemene vergadering uitgesproken. De algemene vergadering kan bij het uitspreken van een royement een tijdstip bepalen, waarop de toetreding voor het geroyeerde lid weer mogelijk is. Art. 8. Leden die krachtens artikel 11, 2e van de statuten voor royement worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing omtrent hun royement door de algemene vergadering. Art. 9. Voor geschorste en geroyeerde leden vervallen alle rechten welke uit hun lidmaatschap voortspruiten, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid op en / of schriftelijk verweer aan de algemene vergadering waarin het voorstel tot royement wordt behandeld. Art. 10. Bestuursleden kunnen op voorstel van het bestuur of leden door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering uit hun functie worden ontzet. Dit geschiedt niet, alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden. Bestuursleden die handelen in strijd met de statuten, reglementen of belangen der vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting als bepaald in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst. Bestuur Art. 11. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zes commissarissen, zoals omschreven staat in artikel 12 van de statuten. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld. Art. 12. De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

a. De 1e voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van de commissies.

b. De 2e voorzitter treedt bij ontstentenis van de 1e voorzitter als diens plaatsvervanger op. Mocht ook hij verhinderd zijn dan wordt door de vergadering een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.

c. De 1e secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelke alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig

H.S.V. `s Hertogenbosch  David Terniersstraat 5 5213 BC `s Hertogenbosch Postbank rek. 1121922 KvK: 40215616  www.hsvdenbosch.nl  hsv_secretaris@hsvdenbosch.nl